Mountains

Tsingo Mountain, Goche Mountain, Dibara Mountain, Tsanda Mountain, ... are some of the highest Mountains around Zayse area.