ጌሎ

ሳሮ! ሃሹቲት ዛይሴ ኡጉራ ዲህሬ ኦዞ ጼዕሎስ ሎኦና̂ ዬዕን። ሃ ዲህሬ ኦዞይ ማዕሞ ፓይሊሪ (ኦጌ ቲሚርቴይሃርጌይ ኣይኮ̂ንቶስ ኮዕሩታይሞባይሌ ጼይሲ)፥ ዲራማይ፥ ሥዕሊሪ ቢሹሳስ፦ ኮሚፒቴሬ ዛላ ዋርቄታይ፥ ኣላ̂ ጋዴ ኡቴ̂ይ፥ ዎጋ ሚዕሺሪ (ኬዕꬂ፥ ካꬃራ ኡሹራይ፥ ማዕኦይ፥ ኡሌይ)፥ ኣማኖ ማጻዕፊሪ፥ ቲሚርቴ ኢንጌስ ጻዕፊሪ (ላቲኔ ፒዳሌ ታማዕሮ ማጻዕፋ ቃዕላና̂ቦዶና̋ራይቢሊር ጎኤስ ቲሚርቲሪ)፥ ዉꬄይ ኑና ዴሞ ዎርጉኮ ሂሴሱራ ቢሌ ኣዕኪሩራቲስ ኣይኪ̂ዴ።   

Bible app and dictionary app - click.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.