ዛይሲቴ ፒዳሊር

ዛይሲቴ ፒዳሊር ታማዕሮ ዎርጉኮ ሃይ ኦዕሞ̂ና̂ የሲስ ፖዕቶ ጼዕላይት!


ዛይሲቴ ፒዳሊር