ኮምፒቴሬ ዛላ ዋርቄታ

  1. ሲኢሌ ጋላ̂ ጫዕኒ ዉ ሞባይሌ ጋላ̂ ጋዳ̂ይት! You can click on the images below and copy these to your mobile phone.
  2. ኢዕኤ ሂኮ̂ ዉቲኒ ሃጌሎ̂ ሲኢሌ ካባ̂ይት! Or create new images on your mobile yourself - click here and install this app (image editor included).
ኤዕሁንታይ
ኤዕሁንታይ
አቴ̂  ሻኣ
አቴ̂ ሻኣ
ዳዊቴ ኪርቤ
ዳዊቴ ኪርቤ
ጋርማ
ጋርማ
ላዕꬄ ላዕꬁቴ
ላዕꬄ ላዕꬁቴ
ዉ́ ዬሶስ ሂርጊዶኮይት
ዉ́ ዬሶስ ሂርጊዶኮይት
ኦጌይ ታንቴ
ኦጌይ ታንቴ
ሳማራꬁኬ
ሳማራꬁኬ
ታዕሮ
ታዕሮ
ታዕሮ ሂጋꬁቴ
ታዕሮ ሂጋꬁቴ
ኤርቤና̋ ዛልኦይ
ኤርቤና̋ ዛልኦይ
ዣሺዶኮ
ዣሺዶኮ
ጺዕጋ
ጺዕጋ