ድራማ

ሃ ቪዲዮ ዬሱሴይ ታማርꬂሴዕራ ጎኡቲስ ቢሹስርካፋ ፔሬሳꬁራ ጊዕራ ጊዕሩሴሱራ ኤኪ̂ ኢ ጋላ̂ ካቡ̂ቲስ ዲራማቴ። 

tsillisi oodewa

ሃይ ኦዕሞ̂ና̂ ዬሲስ  ቪዲዪሪ ጪሚሪ ቢዚ̂ ኣꬅ ጋይዴይ ቢሌ ኣꬅ ጋዴጋ ጌሉም ኤሳዕዴ ዋይሲ ጋይሶሱራ ዋይሲ ኢጊንꬆሱራቴ ቤይሴ።

ጋይሶራ ኢንጊꬆራ

ጋይሶራ ኢንጊꬆራ